Слово бредете

Слово бредете английскими буквами(транслитом) - bredete

Слово бредете состоит из 7 букв: б д е е е р т